C.M.C. Sp. z o.o. || Sprzedaż kraj: sprzedaz@cmc.net.pl || Sprzedaż eksport: export@cmc.net.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

> scroll down for English versionOGÓLNE WARUNKI REKLAMACJI

obowiązujące w C.M.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie


1. Niniejsze Ogólne Warunki Reklamacji (zwane dalej OWR) mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest dostawa lub sprzedaż każdego rodzaju palet produkowanych przez C.M.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Przemysłowa 54 (KRS 0000197403, NIP 9451559352), chyba że strony w umowie w sposób wyraźny wyłączyły ich obowiązywanie.

2. Niezależnie od zastrzeżenia zawartego w pkt 1, nabywca palet jest dodatkowo informowany o obowiązywaniu OWR poprzez zastrzeżenie zawarte w treści dokumentów potwierdzających sprzedaż/dostawę palet (np. potwierdzenie zamówienia, dokument wydania z magazynu, faktura VAT).

3. Treść OWR jest udostępniana nabywcom na stronie internetowej pod adresem: https://cmc.net.pl/reklamacje

4. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej lub jakościowej sprzedanych/dostarczonych palet należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia odbioru palet.

5. Reklamacje należy składać w tradycyjnej formie pisemnej listem poleconym na adres: C.M.C. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów, lub elektronicznie na adres: zamowienia@cmc.net.pl ; krystyna.mlocek@cmc.net.pl

6. W treści reklamacji należy wskazać:

a) dane podmiotu wnoszącego reklamację,

b) datę sprzedaży/dostawy palet,

c) numer faktury, której dotyczy reklamacja,

d) czy reklamacja dotyczy całości zakupionych palet czy tylko ich części,

e) miejsce gdzie przechowywane są reklamowane palety,

f) opis stwierdzonej wady,

g) żądanie (np. wymiany palet, ich naprawy),

h) dane do kontaktu, tj. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z C.M.C. Sp. z o.o. w sprawie reklamacji, jej numer telefonu oraz adres e-mail.

7. W miarę możliwości do reklamacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną.

8. Zgłoszenie reklamacji nie może stanowić podstawy do odmowy zapłaty ceny.

9. Na żądanie C.M.C. Sp. z o.o. nabywca jest zobowiązany udostępnić reklamowane palety w celu ich zbadania. Termin i miejsce udostępnienia podlega uzgodnieniu z osobą, o której mowa w pkt 6 ppkt h).

10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, a także na żądanie nabywcy, C.M.C. Sp. z o.o. może powołać biegłego celem ustalenia czy reklamowane palety są wadliwe. W przypadku, gdy biegły ustali, że reklamowane palety są wolne od wad, koszty biegłego pokrywa nabywca.

11. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez C.M.C. Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami pkt 5, chyba że zachodzi jeden z przypadków wymienionych w pkt 11.

12. W przypadku, gdy:

a) do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie palet w terminie i miejscu uzgodnionym na podstawie pkt 8 – termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia udostępnienia palet przez nabywcę,

b) nabywca odmawia udostępnienia palet celem ich zbadania – termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia ich udostępnienia,

c) zlecono biegłemu wykonanie ekspertyzy na podstawie pkt 9 – termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od otrzymania przez C.M.C. Sp. z o.o. ekspertyzy.

13. O rozpatrzeniu reklamacji nabywca jest informowany na piśmie, tj. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

14. W przypadku uwzględnienia reklamacji wymiana wadliwych palet na palety wolne od wad nastąpi w terminie 7 do dnia uwzględnienia reklamacji, chyba że strony uzgodnią inny termin. Wymiana palet następuje na koszt C.M.C. Sp. z o.o.

15. Niniejsze OWR mogą być zmienione przez C.M.C. Sp. z o.o. w każdym czasie. Zmiana następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej nowej treści OWR.

16. W przypadku reklamacji stosuje się OWR obowiązujące w dniu sprzedaży/dostawy reklamowanych palet.

17. Niniejsze OWR obowiązują od dnia 07.02.2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF COMPLAINT

applicable in C.M.C. Sp. z o.o. based in Andrychów1. These General Terms and Conditions of Complaint (hereinafter referred to as "GTCC") shall apply to all contracts the subject of which is the supply or sales of each type of pallets produced by C.M.C. Sp. z o.o. based in Andrychów, ul. Przemysłowa 54 (KRS - National Court Register: 0000197403, NIP - Tax Identification Number: 9451559352), unless the parties to the contract explicitly exclude their validity.

2. Notwithstanding the reservation set forth in Article 1, the Purchaser of pallets is additionally informed about the validity of GTCC by means of the reservation included in the wording of documents confirming the sales/supply of the pallets (e.g. order confirmation, inventory issue document, VAT invoice).

3. The wording of GTCC is made available to purchasers on the website at the following address: https://cmc.net.pl/reklamacje

4. Complaints concerning a quantitative or qualitative discrepancy of the pallets sold/supplied must be lodged in writing within 7 days from the date of the pallet acceptance.

5. Complaints should be lodged in a traditional written form by registered letter to the following address: C.M.C. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 54, 34-120 Andrychów, or in the electronic form to the following address: zamowienia@cmc.net.pl ; krystyna.mlocek@cmc.net.pl

6. The following should be indicated in the contents of the complaint:

a) the details of the entity lodging the complaint,

b) the sales/delivery date of the pallets,

c) the number of the invoice the complaint refers to,

d) whether the complaint concerns all the purchased pallets or only some of them,

e) the place where the claimed pallets are stored,

f) the description of the discovered defect,

g) the claim (e.g. the replacement of the pallets or their repair),

h) contact details, namely the name of the person responsible for the contact with C.M.C. Sp. z o.o. about complaints, his/her phone number and e-mail address.

7. Where it is possible, photographic documentation should be attached.

8. Lodging a complaint cannot be the basis for the refusal to pay the price.

9. Upon the request of C.M.C. Sp. z o.o., the Purchaser shall be obliged to make the claimed pallets accessible for their examination. The date and the place of making the pallets accessible shall be agreed with the person referred to in Article 6 letter h).

10. In particularly complicated cases, as well as upon the request of the Purchaser, C.M.C. Sp. z o.o. may call an expert to establish whether the claimed pallets are defective. In the case when the expert establishes that the claimed pallets are free of defects, the costs of the expert shall be covered by the Purchaser.

11. The complaint shall be considered within 7 days from the date of receiving it by C.M.C. Sp. z o.o., in accordance with the provisions of Article 5, unless one of the cases mentioned in Article 11 applies.

12. In the case when:

a) to consider the complaint it is necessary to examine the pallets within the time limit and in the place agreed under Article 8 - the time limit to consider the complaint runs from the date of making the pallets accessible by the Purchaser,

b) the Purchaser refuses to make the pallets accessible to examine them - the time limit to consider the complaint runs from the date of making them accessible,

c) an expert is called to perform an analysis pursuant to Article 9 - the time limit to consider the complaint runs from receiving the expert opinion by C.M.C. Sp. z o.o..

13. The Purchaser shall be informed about the decision concerning the complaint in writing, that is by registered letter to the address indicated in the complaint, or in the electronic form to the e-mail address indicated in the complaint.

14. In the case of admitting the complaint, the replacement of defective pallets to pallets free of defects shall take place within 7 from the date of admitting the complaint, unless the parties agree another date. The replacement of the pallets shall take place at the expense of C.M.C. Sp. z o.o.

15. These GTCC may be changed by C.M.C. Sp. z o.o. at any time. The change shall take place by placing a new wording of GTCC on the website.

16. In the case of a complaint, the GTCC valid on the date of the sales/supply of the claimed pallets shall apply.

17. These GTCC are valid from 07.02.2017r.