Paleciarz giełda transportowa scoot

Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 04.01.2011r
OGŁOSZENIE
z dnia 13.01. 2011 roku
Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 04.01.2011r.,oraz Zapytania Ofertowego z dnia  04.01.2011r. na dostawę:

Ekologicznego Kotła o mocy 4 MW, którego paliwem będzie biomasa
(zrąbki z zużytych zniszczonych palet) wraz z dostarczeniem paliwa do kotła
z istniejącego zbiornika na paliwo.


W związku z prośbami oferentów Zamawiający przedłuża termin składania
 i otwarcia ofert

Składanie ofert:
do dnia 27.01.2011r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego
w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul. Wiejska 13,
34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – Kocioł”.

Otwarcie ofert:
W dniu 28.01.2011r. w siedzibie Zamawiającego - Inwałd, ul. Wiejska 13,
34-120 Andrychów.

Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.

ZAŁĄCZNIKI