Paleciarz giełda transportowa scoot

OGŁOSZENIE z dnia 09.08.2012r.OGŁOSZENIE
z dnia 09.08.2012r.


Dotyczy zamówienia:

Celem niniejszego Zamówienia jest wybranie firmy w konkursie ofert na zakup: Urządzenia wielofunkcyjnego plotera i projektora


Firma:
C.M.C Sp. z o.o.
34-120 Andrychów
Inwałd, ul. Wiejska 13
(POLSKA)
NIP: 945-155-93-52
Tel.+48 33 875 14 45
Fax+48 33 875 31 66
www.cmc.net.pl
biuro@cmc.net.pl

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.


Informuję jednocześnie, że:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 23.08.2012r. ostateczny termin wpływu oferty do Zamawiającego w sekretariacie siedziby Zamawiającego: C.M.C. Sp. z o.o. Inwałd, ul.Wiejska 13, 34-120 Andrychów. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz z dopiskiem ,,Inwestycja – ploter, projektor ”.

2. Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 60 dni.